Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 1 Mùa Chay Năm A (Gợi Ý) – File PDF

print

1-NL: Về nơi đây

2-ĐC : TV 50

3-DL: Lạy Cha Chí Thánh

4-HL: 1-Cho con đến với Ngài  .  2-Xin Ngài thương con

5-KL: Ta ra về

Cau dap TV 50 ChoConDenVoiNgai_htpdd layCharatthanh-vd Ta ra ve A.V Ve noi day (Chung con ve noi day dang ngan tieng ca...) xinNgaithuongcon