Các Bài Hát Thánh Lễ CN 1 MV Năm A (Gợi Ý) – File PDF

print

1-NL: Tôi mừng vui

2-SH: Chúa nhân từ

3-ĐC : TV 121

4-Alleluia 6

5-DL: Giờ đây chúng con

6-HL:1-Hãy tỉnh thức.  2-Tiếng vọng ca 1  –  3-Hãy chổi dậy

7-KL: Trông đợi

Alleluia 6
Cau dap TV 121-Chua Kito Vua 2
ChuaNhanTu_kl
giodaychungcon-dang le
giodaychungcon-dang le_1
haychoiday_kl (1)
haytinhthuc
Tieng vong ca 1
Tôi-mừng-vui-Kim-Long-TV
trongdoi-jb