Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 15 TN Năm A (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 15 TN Năm A (Gợi Ý)

1-NL: Ca lên đi 2

2-SH: Cho con biết ăn năn

3-ĐC : TV 64.

4-Alleluia  2

5-DL: Dâng Chúa

6-HL: 1-Người gieo giống.  2-Nước Trời như hạt giống

7-KL:  Đem Tin Mừng

Alleluia 1 va 2 calendi2 Cau dap TV 64 choconbietannan Dang Chua (Nay con dang Chua hoa mau Chua ban...) DemTinMung_mr nguoigieogiong NuocTroinhuhatgiong-hmkdch