Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 2 Năm B (Gợi Ý)

print

1-NL : Nầy dân Sion

2-SH : Nguyện Chúa Chí ái.

3-ĐC : TV 84

4-Alleluia 2

5-DL: Giờ đây chúng con

6-HL: 1-Trong rừng sâu  2-Tiếng vọng ca 2

7-KL: Trời cao

Alleluia 1 va 2
Cau dap TV 84
giodaychungcon
KPV 12 - 2020 timesnewroman
naydanSion-nkx
nguyenchuachiai
Tieng vong ca 2
troicao1-kl
TrongRungSau_