Các Bài Hát Thánh Lễ CN 28 TN B (Gợi Ý) – File PDF

print

Chúa  Nhật  28 TN B  :  Chúa  Giêsu  Và Người  Giàu Có

1-NL : Vinh quang Chúa

2-SH: Chúa không lầm

3-ĐC : TV 89

4-Alleluia  3

5-DL: Con dâng Chúa

6-HL:  1-Trao dâng thân phận.  2-Ai được cứu rỗi

7-KL: Nữ Vương Mân Côi

aiduoccuuroi-dch
Alleluia 3
Cau dap TV 89
Chuakhonglam
Con dang chua (Con dang chua doi tay nay tung vat va...)
NuVuongManCoi-nbh
traodangthanphan_dk
vinhquangchua_hl