Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 3 MC Năm B (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 3 MC Năm B (Gợi Ý)

1-NL : Hát lên bài ca.

2- ĐC  :  TV 18

3-DL:  Lạy Cha rất thánh

4-HL : 1-Kinh sám hối.   2-Cho con biết ăn năn

5-KL: Lời cầu cho xứ đạo hay  Kinh dâng xứ đạo

Cau dap TV 18b
choconbietannan
hatlenbaica
Kinh dang xu dao
kinhsamhoi
layCharatthanh-vd
loicauchoxudao