Các Bài Hát Thánh Lễ CN 4 MV Năm A (Gợi Ý) – File PDF

print

1-NL: Tầng mây xanh

2-SH: Nguyện Chúa Chí ái

3-ĐC : TV 23

4-Alleluia 1

5-DL: Lễ dâng mùa vọng

6-HL:  1-Để Chúa đến – 2-Nguyện mùa vọng

7-KL: Trông đợi

Alleluia 1 va 2
Cau dap TV 23
DeChuaDen_ (1)
ledangmuavong-dch
nguyenchuachiai
nguyenmuavong-hv
Tang may xanh
Trong-Doi_Rimaud_jb