Các Bài Hát Thánh Lễ CN 32 TN B (Gợi Ý) – File PDF

print

CHÚA  NHẬT  32 TN B  : BÀ  GÓA  BỐ  THÍ

1-NL: Đi về nhà Chúa

2-SH: Cho con biết ăn năn

3-ĐC : TV 145

4-Alleluia 1

5-DL: Dâng Chúa Trời

6-HL: 1-Bà góa nghèo.   2-Nơi con nương ẩn.

7-KL: Ra về an bình

Alleluia 1 va 2
Ba goa ngheo
Cau dap TV 145a
choconbietannan
Dang Chua Troi 217 (Dang dang Chua troi lua thom nho chin do...)
divenhaChua-th
Noi con nuong an
raveanbinh