Các Bài Hát Thánh Lễ CN 34 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF

print

LỄ  CHÚA  KITÔ  VUA

1-NL: Hãy đến

2-SH: Trở về đi

3-ĐC : TV 121

4-Alleluia :  Alleluia chúc  tụng TC

5-DL: Dâng lên Ngài 1

6-HL: 1-Lạy Chúa là Vua.  2-Tung hô Chúa Kitô  Vua
7-KL: Vinh quang Chúa

6a-Dâng lên Ngài
Alleluia - chuc tung TC 4f
Cau dap TV 121-Chua Kito Vua 2
hayden
layChualavua
trovedi-td
tunghoChuaKitoVua-qt
vinhquangChua