Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 4 Mùa Chay Năm A (Gợi Ý) – File PDF

print

1-NL: Hãy chỗi dậy

2-ĐC : TV  22

3-DL: Dâng lễ 1

4-HL: 1-Ephata  2- Chúa là mục tử

5-KL: Ta ra về

Cau dap TV 22 Chualamuctu-ndv DangLe1_plh Ephata_tt haychoiday_kl tarave