Các Bài Hát Thánh Lễ CN 4 PS C (Gợi Ý) – File PDF

print

CHÚA NHẬT  4 C- PS : CHÚA CHIÊN LÀNH (Cầu xin Ơn thiên triệu)

1-NL: Nào ta hãy mừng vui

2-SH:

3-ĐC : TV 99

4-Alleluia 1

5-DL: Tiến ca PS

6-HL: 1-Chúa chăn nuôi tôi. Hay 2-Chúa là mục tử. 3- Xin cho con

7-KL:1-Nữ Vương thiên đàng . 2-Lạy Nữ Vương  thiên đàng

Alleluia 1 va 2
Cau Dap TV 99
Chua chan nuoi toi 242 (Chua chan nuoi toi toi con thieu chi...)
Chua la muc tu
Lay Nu Vuong thien dang
Nao Ta Hay Mung Vui
NuVuongThienDang-tc
Tien Ca Phuc Sinh
xinchocon-ad