Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 5 Mùa Chay Năm A (Gợi Ý) – File PDF

print

1-NL: Chút lòng son

2-ĐC : TV 129

3-DL: Dâng trọn cuộc đời

4-HL: 1-Ta là bánh hằng sống.  2-Bỏ Ngài con đi với ai

5-KL: Ra về bình an

bo_ngai_con_biet_theo_ai Cau dap Tv 129 ChutLongSon_ht DangTronCuocDoi_pxc (Xin dang len dang tron cuoc doi...) raveanbinh Talabanhhangsong