Các Bài Hát Thánh Lễ –Lễ Mân Côi (Gợi Ý)

print

LỄ  ĐỨC  MẸ  MÂN  CÔI

1-NL : Nữ Vương Mân Côi ( Ngày nay con đến…)

2-ĐC : Linh hồn tôi

3-Alleluia Lễ Đức Mẹ

4-DL : Dâng lễ với Mẹ

5-HL : 1-Hồn tôi hân hoan   2-Hoa Mân Côi

6-KL : Nữ Vương Mân Côi.

1-Hồn tôi hân hoan 1-Nu vuong man coi (Ngay nay con den hat khen mung me...) 2-NuVuongManCoi-nbh Alleluia-Lễ Đức Mẹ danglevoiMe-nk Hoa Man Coi Linh hon toi (Linh hon toi tung ho Chua...)