Cha Thái Nguyên

Tâm tình sống Mùa Chay: Dòng sông thanh tẩy (bài 1)

Tâm tình sống Mùa Chay: Dòng sông thanh tẩy (bài 1) Từ thuở nhỏ chúng ta được giáo dục để có tham vọng, để thành công, để trở thành ai đó, và như thế trong tâm chúng ta đã ẩn tàng một sự phân chia bất bình đẳng. Mùa chay – Mùa Sám hối. Sám hối trước tiên là trở …

xem thêm

Mùa Chay  Mùa Sám Hối

Mùa Chay  Mùa Sám Hối MỜI GỌI HOÁN CẢI   Mùa Chay mời gọi ta sám hối. Không thể có sám hối mà không có hoán cải. Thật ra, ý nghĩa sự “hoán cải” đã nằm trong từ ngữ “sám hối”. Định nghĩa Sám Hối trong Nho giáo là: “Sám giả sám kỳ tiền khiên. Hối giả hối kỳ hậu quá.” (Sám là ăn …

xem thêm