Cha Thái Nguyên

Thinh Lặng – Lm. Thái Nguyên

THINH LẶNG Lm. Thái Nguyên Cần phải sống cái thinh lặng, bởi vì đó là con đường đi vào chính bản thân mình để biết mình.  “Hỡi người, hãy tự  biết mình” (Socrate), đó là giềng mối của mọi sự khôn ngoan. Trên phương diện nhân bản, ta thấy rằng chỉ có thinh lặng mới giúp ta thực sự lắng …

xem thêm

Ba Nhân Đức Đối Thần Trong Đời Sống Kitô Hữu: 1. Đức Tin

Ba Nhân Đức Đối Thần Trong Đời Sống Kitô Hữu  I. Đức Tin “Hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của anh em.” (Gd 1,20) Tự trong thâm tâm, chúng ta nghiệm thấy mình cần đến đức tin trong mọi giây phút của cuộc đời. Đức tin cần thiết để đón nhận Lời Chúa; để …

xem thêm