Cha Thái Nguyên

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 11 TN B & Lễ Thánh Tâm

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Đáp ca:  Is 12, 2-6:    Hiệp Lễ:  Tình Yêu Thánh Tâm Chúa:   Chúa Nhật 11 Thường Niên B Đáp ca:  – TV 91:    Alleluia:    Hiệp Lễ:  : Nước Thiên Chúa : https://www.youtube.com/watch?v=2BnvNSytS0M

xem thêm

Lời Nguyện Của Người Trẻ CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm B: Giao Ước Mới

Giao Ước Mới “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người” (Mc 14, 22-26) Lạy Chúa Giêsu! Giao ước cũ đã ký kết bằng máu, nhưng là máu của chiên bò rảy trên dân, để đến thời viên mãn Chúa giáng trần, Ngài mới hy sinh đổ máu mình làm lễ vật, là Giao ước mới …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Năm B: Giao Ước Mới

Giao Ước Mới Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm B: Mc 14, 12-16. 22-26 Suy niệm Thiên Chúa là Đấng siêu việt, cao cả vô cùng, thế mà Ngài lại hạ mình ký kết giao ước với loài người chúng ta. Giao ước cũ đã ký kết tại núi Sinai, và được đóng dấu bằng máu chiên bò. Thế …

xem thêm

Lời Nguyện Của Người Trẻ Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B: Thiên Chúa Ba Ngôi

Thiên Chúa Ba Ngôi Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28, 16-20).   Lạy Chúa là Thiên Chúa! Nhìn vào vũ trụ muôn loài, chúng con nhận biết chính Ngài làm nên, nhưng Ngài là Đấng …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN Lễ Chúa Ba Ngôi: Ba Ngôi Thiên Chúa

Ba Ngôi Thiên Chúa Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm B: Mt 28, 16-20 Suy niệm Từ ngữ “Chúa Ba Ngôi” (Trinitas) không có trong Kinh Thánh, nhưng là chân lý mà Chúa Giêsu truyền dạy các môn đệ: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa …

xem thêm

Lời Nguyện Của Người Trẻ Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống Năm B: Nguyện Chúa Thánh Thần

Nguyện Chúa Thánh Thần “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20, 22) Lạy Chúa Thánh Thần! Ngài là tình yêu hằng tuôn đổ, để đem lại sự sống mới cho con người. Đời sống thiêng liêng của con là đời sống của Chúa trong con, là đời sống của con trong Chúa. Cho con biết buông mình theo …

xem thêm

Suy Niệm Và Cầu Nguyện CN Lễ Hiện Xuống: Nhận Lấy Thánh Thần

Nhận Lấy Thánh Thần Chúa Nhật Đại Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống : Ga 20, 19-23   Suy niệm Bốn mươi ngày sau Phục Sinh, Giáo hội cử hành mầu nhiệm Chúa lên Trời. Sau đó 10 ngày cử hành lễ Ngũ tuần, là Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ngài là Đấng mà Đức Giêsu đã hứa. Ngài  …

xem thêm