Sợi Chỉ Đỏ

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 MC Năm B

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 MC Năm B Chủ đề : Vì thương, Thiên Chúa dạy chúng ta một cách sống khôn ngoan “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân” (Ga 2,17)   Sợi chỉ đỏ – Bài đọc I (Xh 20,1-17) : Khôn ngoan là sống theo các giới luật của Thiên Chúa. …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 MC Năm B

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 MC Năm B Chủ đề : Cũng vì thương, Thiên Chúa ban Đức Giêsu cho loài người “Đây là Con Ta yêu dấu. Hãy vâng nghe lời Người” (Mc 9,7) Sợi chỉ đỏ – Bài đọc I (St 22,1-2.9a.10-13.15-18) : Ngày xưa, Abraham đã tế sát đứa con duy nhất là Isaac. Câu chuyện này chỉ …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 1 MC Năm B

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 1 MC Năm B Chủ đề : Chỉ vì thương nên Thiên Chúa đơn phương ban ơn cho loài người “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15) Sợi chỉ đỏ – Bài đọc I (St 9,8-15) : Thời Nôê, loài người sa đọa đến nỗi phải bị nạn hồng thuỷ huỷ diệt. Nhưng vì …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 6 TN Năm B

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 6 TN Năm B Chủ đề : “Sạch” và “dơ” “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mc 1,40) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Lv 13,1-2.45-46) : Những quy định của sách Lêvi về bệnh cùi – Đáp ca (Tv 31) : Trong quan niệm Cựu Ước rằng bệnh tật là hình …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 TN Năm B

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 TN Năm B Chủ đề : Hãy siêng năng làm việc theo gương Chúa “Người lại gần, cầm tay Bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay” (Mc 1,31) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (G 7,1-4.6-7) : “Lao dịch là đời sống của con người trên trái đất” – Đáp ca (Tv 146) : Ca …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 TN Năm B

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 TN Năm B Chủ đề : Hãy theo Đức Giêsu, vì Ngài là Đấng rất uy quyền “Đức Giêsu quát mắng thần ô uế : Câm đi, hãy ra khỏi người này” (Mc 1,25)   Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Đnl 18,15-20) : Môsê báo trước rằng sau này Thiên Chúa sẽ cho nổi lên …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 TN Năm B

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 TN Năm B Chủ đề : Tiếp tục chủ đề Chúa kêu gọi “Các anh hãy theo tôi” (Mc 1,17) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Gn 3,1-5.10) : Chúa kêu gọi ngôn sứ Giona đến thành Ninivê rao giảng sự sám hối. – Tin Mừng (Mc 1,14-20) : Bài tường thuật của Thánh Mác cô …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 TN Năm B

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 TN Năm B Chủ đề : Chúa kêu gọi con người hợp tác “Hai môn đệ nghe Gioan nói, liền đi theo Đức Giêsu” (Ga 1,37) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (1 Sm 3,3b-10.19) : Chúa gọi Samuel – Đáp ca (Tv 39) : Lời đáp của kẻ được Chúa gọi : “Này con xin đến, …

xem thêm