Sợi Chỉ Đỏ

Sợi Chỉ Đỏ Lễ Đức Giêsu Chịu Phép Rửa

Sợi Chỉ Đỏ Lễ Đức Giêsu Chịu Phép Rửa Chủ đề : Người Con yêu dấu Bắt đầu sứ vụ công khai của Đức Giêsu. Ngài được Thiên Chúa giới thiệu là Con yêu dấu của Ngài. – Đức Giêsu chịu phép rửa (Lc 3,15-22) Sợi chỉ đỏ : Sứ mạng của Đức Giêsu là làm Đấng Messia, một Đấng Messia vừa …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Lễ Hiển Linh

LỄ HIỂN LINH Chủ đề : Ánh sáng chiếu soi muôn dân “Khi Đức Giêsu sinh ra tại Bêlem, có mấy đạo sĩ từ Phương đông đến bái lạy Ngài” (Mt 2,1-2)   Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Is 60,1-6) : “Hỡi Giêrusalem hãy tỏa sáng, các dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi.” – Đáp ca …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Lễ Thánh Gia Năm B

Sợi Chỉ Đỏ Lễ Thánh Gia Năm B Chủ đề : Gia đình gương mẫu “Bà Maria và Ông Giuse đem Con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa” (Lc 2,22)   Sợi chỉ đỏ – Bài đọc I (Hc 3,3-7.14-17a) : “Chúa muốn con cái thảo kính cha mẹ” – Đáp ca (Tv 127) : “Hiền thê bạn như cây nho đầy …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Lễ Giáng Sinh

Sợi Chỉ Đỏ Lễ Giáng Sinh Giáng Sinh – Lễ Đêm. Giáng Sinh – Lễ Rạng Đông. Giáng Sinh – Lễ Ngày. Giáng Sinh – Lễ Đêm Chủ đề : “Hôm nay, Đấng cứu độ đã đến với chúng ta   “Bà sinh con trai đầu lòng” (Lc 2,7) Sợi chỉ đỏ – Bài đọc I (Is 9,1-6) : “Vì Chúa đã …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, Năm B

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, Năm B Chủ đề : Chuẩn bị gần cho việc Chúa đến Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ   Sợi chỉ đỏ – Bài đọc I (2 Sm 7,1-5.8b-11.16) : Ngôn sứ Natan báo cho vua Đavít biết Thiên Chúa sẽ cho Đấng Messia xuất hiện trong dòng dõi của ông. – Đáp …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, Năm B

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, Năm B Chủ đề : Vui mừng vì Chúa sắp đến “Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người” (Ga 1,27) Sợi chỉ đỏ – Bài đọc 1 (Is 61,1-2.10-11) : “Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa” – Đáp ca (Lc 1,46-48.49-50.53-54) : “Linh hồn tôi ngợi …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, Năm B

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, Năm B   Chủ đề : Tích cực chuẩn bị đón Chúa đến “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước Con, để dọn đường cho Con đến” (Mc 1,2)   Sợi chỉ đỏ – Bài đọc I (Is 40,1-5.9-11) : Ngôn sứ Isaia kêu gọi “Hãy mở một con đường cho Chúa” …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm B

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm B Chủ đề : Kêu xin và chờ mong Chúa đến “Anh em hãy canh thức” (Mc 13,33)   Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Is 63.16b-17.19) : Lời nguyện của ngôn sứ Isaia “Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống” – Đáp ca (Tv 79) : “Lạy Chúa tể càn khôn, …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 34 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 34 TN Năm A CHỦ ĐỀ : ĐỨC GIÊSU LÀ VUA “Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Nước Trời đã dọn sẵn cho các con” (Mt 25,34) Sợi chỉ đỏ : Chủ đề hôm nay rất rõ và được khai triển trong tất cả 3 bài đọc cùng với bài đáp …

xem thêm

SCĐ Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

SCĐ Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam CHỦ ĐỀ : SỰ ĐỔI ĐỜI CỦA CÁC THÁNH TỬ ĐẠO     “Phúc thay những ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an” (Mt 5,5) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : “Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa” – Đáp ca : “Ai nghẹn ngào …

xem thêm