Sợi Chỉ Đỏ

SCĐ Chúa Nhật XV TN C

SCĐ Chúa Nhật XV TN C Chủ đề : Luật trong lòng Người Samaria nhân hậu (Lc 10,25-37) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Đnl 30,10-14) : Luật quan trọng nhất của Thiên Chúa là luật ghi khắc trong lòng mỗi người. – Tin Mừng (Lc 10,25-37) : Người Samaria tốt lành đã hành động theo luật yêu thương xuất phát cách hân …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật XIV TN C

SCĐ Chúa Nhật XIV TN C Chủ đề : Chúa sai tôi đi loan tin bình an và hạnh phúc “Ngài sai họ đi từng hai người một” (Lc 10,1)   Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Is 66,10-14c) : Khi dân do thái đang vừa trở về từ chốn lưu đày, ngôn sứ Isaia loan báo rằng Thiên Chúa sẽ …

xem thêm

SCĐ Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

SCĐ Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Chủ đề : Tình yêu Thiên Chúa đối với loài người Mục tử đi tìm con chiên lạc (Lc 15,3-7) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Êd 34,11-16) : Thiên Chúa âu yếm chăm sóc dân Ngài như người mục tử chăm sóc đoàn chiên. – Đáp ca (Tv 22) : Chúa là mục tử. …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật XIII TN C

 SCĐ Chúa Nhật XIII TN C Chủ đề : chọn lựa dứt khoát “Hãy theo Ta” (Lc 9,59) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (1 V 19,16b.19-21) : Khi được gọi làm ngôn sứ, Êlisê đã dứt khoát bỏ tất cả (bò, cày, cha mẹ) – Tin Mừng (Lc 9,51-62) : Chúa Giêsu đòi 3 người xin đi theo làm môn đệ Ngài …

xem thêm

SCĐ Lễ Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô

LỄ KÍNH MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ Chủ đề : Mình và Máu Chúa Giêsu là lương thực cho loài người Phép lạ hóa bánh ra nhiều (Lc 9,11-17) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (St 14,18-20) : Thầy cả Melkixêđê dâng bánh rượu cho ông Abraham. – Đáp ca (Tv 109) : ca tụng Đức Kitô là Thượng Tế. – Tin …

xem thêm

SCĐ Lễ Chúa Ba Ngôi

LỄ KÍNH THIÊN CHÚA BA NGÔI Chủ đề : Vai trò Ba Ngôi Thiên Chúa trong đời sống tín hữu “Chúa Thánh Thần sẽ dẫn chúng con đến sự thật toàn vẹn” (Ga 1613) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Cn 8,22-31) : Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ. – Đáp ca (Tv 8) : Thiên Chúa …

xem thêm

SCĐ Lễ Hiện Xuống

LỄ HIỆN XUỐNG Chủ đề : Chúa Thánh Thần là nguyên lý hợp nhất   “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22)   Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Tường thuật việc Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm lễ Ngũ Tuần. – Đáp ca : Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần tới, để canh tân địa cầu. – Bài …

xem thêm

SCĐ Lễ Thăng Thiên C

SCĐ LỄ THĂNG THIÊN Chủ đề : Chuyển sang một giai đoạn mới “Hãy nhân danh Ngài mà rao giảng cho muôn dân” (Lc 24,47)   Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Cv 1,1-17) : Những lời dạy cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi thăng thiên. – Đáp ca (Tv 46) : Chúa lên trời, tiếng hò reo dậy đất ; Chúa lên …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 6 PS Năm C

SCĐ Chúa Nhật 6 PS Năm C Chủ đề : Ơn ban của Chúa Giêsu phục sinh : Đấng Phù Trợ, Bình an. tình yêu. “Chúa Cha sẽ sai Đấng Phù Trợ đến với anh em”(Ga 14,26) I. Dẫn vào Thánh lễ Anh chị em thân mến Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta sẽ nghe những lời Chúa Giêsu nói trước …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật V Phục Sinh C

SCĐ Chúa Nhật V Phục Sinh C Chủ đề : Giới luật yêu thương  “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34) I. Dẫn vào Thánh lễ Anh chị em thân mến Yêu thương là dấu chỉ cho người ta nhận biết các môn đệ của Chúa. Vì thế có thể nói …

xem thêm