Thánh Ca

Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 27-30 Thường niên năm A

Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 27  Thường niên năm A Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 28 Thường niên năm A Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 29 Thường niên năm A Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 30 Thường niên năm A

xem thêm

Bài hát cộng đồng cho Lễ Đức Mẹ Mân Côi (01/10)

BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (01/10) Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (12.09.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Tải file về …

xem thêm

Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 25 Thường niên năm A

BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM A Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (02.09.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 25 Thường niên năm A. …

xem thêm

Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 24 Thường niên năm A

 BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM A Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (25.08.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 24 Thường niên năm A. Tải …

xem thêm

Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 23 Thường niên năm A

BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM A Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (19.08.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 23 Thường niên năm A. …

xem thêm