Thánh Ca

Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 22 Thường niên năm A

BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM A Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (19.08.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 22 Thường niên năm A. …

xem thêm

Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 21 Thường niên năm A

Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 21 Thường niên năm A  Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (08.08.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 21 Thường niên năm A. …

xem thêm

Bài hát cộng đồng cho Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15.08)

Bài hát cộng đồng cho Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15.08) Ủy ban Thánh nhạc / Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (08.08.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Đức Mẹ Lên Trời. Tải về …

xem thêm

Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 18 Thường niên năm A

BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN NĂM A LỄ CHÚA HIỂN DUNG Ủy ban Thánh nhạc / Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (09.07.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật …

xem thêm

Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 17 Thường niên năm A

BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM A Ủy ban Thánh nhạc / Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (09.07.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 17 Thường niên năm …

xem thêm