Thánh Ca

Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 16 Thường niên năm A

BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM A Ủy ban Thánh nhạc / Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (09.07.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 16 Thường niên năm …

xem thêm

Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 15 Thường niên năm A

BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM A Ủy ban Thánh nhạc / Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (09.07.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 15 Thường niên năm A.

xem thêm