Cha Giuse Võ Văn Hoài nhậm Chánh Sở Họ Tắc Sậy

print

Cha Giuse Võ Văn Hoài nhậm Chánh Sở Họ Tắc Sậy