Cha Phêrô Trương Minh Khoái nhận nhiệm sở Họ đạo Xavier.

print

Cha Phêrô Trương Minh Khoái nhận nhiệm sở Họ đạo Xavier.

Tin Hạt Vị Thanh: Ngày 03 tháng 08 năm 2023, Cha Phêrô Trương Minh Khoái nhận nhiệm sở Họ đạo Xavier.

MVTT/Hạt Vị Thanh