Cha Tân Chánh Xứ Họ Đạo U Minh: “Giuse Hoàng Minh Quân”

print

Cha Tân Chánh Xứ Họ Đạo U Minh: “Giuse Hoàng Minh Quân”

Như các tông đồ xưa, Linh Mục là người được Thiên Chúa chọn, gọi và sai đi loan báo Tin Mừng cứu độ qua trung gian Đức Giám Mục Giáo phận.

Linh Mục là người của mọi người, ở giữa dân Chúa, phục vụ mọi người. Niềm vui của Linh Mục là phục vụ dân Chúa. Ở đâu cũng là nhà của Linh Mục. Mọi người trong họ đạo đều thuộc đàn chiên do ngài chăm sóc. Anh chị em lương dân cũng là đối tượng mà ngài phải quan tâm, giúp đỡ…

Là người của mọi người, Linh Mục Giuse Hoàng Minh Quân đã sẵn sàng vâng lời Đức Giám Mục Giáo Phận để rời nhiệm sở chánh xứ Họ Đạo Sông Đốc để nhận nhiệm sở chánh xứ Họ Đạo U Minh thay cha tiền nhiệm Phêrô Phạm Minh Các – Hạt Cà Mau.

Vì thế, hôm nay Họ Đạo U Minh chúng con hết lòng cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và cám ơn quý Đức Cha đã thương ban một vị chủ chăn mới, đến phục vụ họ đạo chúng con.

Vài hình ảnh ghi nhận việc bàn giao sổ sách quản trị họ đạo và thánh lễ nhậm chức của cha Tân Chánh xứ Giuse.

Họ Đạo U Minh