Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 9– Cộng Đoàn: Lòng thương xót và cộng đoàn

print

Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 9– Cộng Đoàn: 

Lòng thương xót và cộng đoàn

Đi theo Đức Kitô cũng có nghĩa là liên hệ với nhau bằng tâm tư của Đức Kitô; nghĩa là, liên hệ với nhau như Đức Kitô đã liên hệ với ta – như tôi tớ và cách khiêm nhượng. Các môn đệ của Đức Kitô cũng sẽ đi trên con đường ấy. Khi vẫn còn sống trọn vẹn trong thế gian này, thì ta đã khám phá ra nhau như những bạn đồng hành của cùng một cuộc hành trình và đã cùng nhau tạo nên một cộng đoàn mới. Khi vẫn phải vâng phục quyền bính của thế gian này và vẫn tham gia vào các cuộc đấu tranh của con người, thì ta đã trở nên một dân tộc mới với tâm tư mới, với cách nghe, cách nhìn mới, và một niềm hy vọng mới bởi được cùng hiệp thông với Đức Kitô. Vậy là, Lòng thương xót không bao giờ có thể bị tách ra khỏi cộng đoàn. Lòng thương xót bao giờ cũng tự tỏ bày trong cộng đoàn, trong việc ở với nhau cách mới mẻ. Sự hiệp thông với Đức Kitô chính là sự hiệp thông với anh, chị, em ta. Đây là điều đã được thánh Phaolô diễn tả cách mạnh mẽ nhất khi ngài gọi cộng đoàn Kitô hữu là thân mình của Đức Kitô.

Sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô, mà quyền làm Chúa của Ngài thể hiện trong sự vâng phục và phục vụ, được thể hiện trong đời sống của cộng đoàn Kitô hữu. Chính trong cộng đoàn này mà ta có thể mở ra cho và chấp nhận những đau khổ của thế giới này và đáp lại những đau khổ ấy bằng lòng xót thương. Vì ở đâu người ta họp lại nhân danh Đức Kitô, thì Ngài ở giữa họ như vị Chúa xót thương (Mt 18, 20). Chúa Giêsu Kitô chính là và mãi vẫn là sự thể hiện triệt để nhất lòng thương xót của Thiên Chúa.

Compassion