Cursillo Hạt Sóc Trăng Khoá 9&10

print

Cursillo Hạt Sóc Trăng Khoá 9&10

Ngày 31.08.2023 Cha Quản Hạt Sóc Trăng chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho phong trào Cursillo của hạt. Thánh lễ có sự hiện diện của Quý Cha Linh Hướng và sự tham dự đông đủ của các hội viên phong trào Cursillo trong hạt Sóc Trăng.

MVTT/Hạt Sóc Trăng