Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ : CN 16 TN C

print

Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ : CN 16 TN C

Đáp Ca: TV 14

 

Hiệp Lễ 1: Chỉ có một điều cần:

 

Hiệp Lễ 2: Mỗi ngày đời con: