Đáp Ca & CHL CN 4 Phục Sinh Năm A

print

CHÚA NHẬT IV PHUC SINH – CHÚA CHIÊN LÀNH

Đáp ca– TV 22: https://youtu.be/dPgYK33L7uE

Hiệp lễ- Mục tử nhân lành: https://www.youtube.com/watch?v=jslyeEXvwYo