Đáp Ca & CHL CN 5 Chay A – Lm Thái Nguyên

print

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY

Nhâp Lễ: 

https://www.youtube.com/watch?v=mgZY3rD61YA  

Đáp ca:

TV 129: https://www.youtube.com/watch?v=iv_DIsEBl7M 

Hiệp Lễ:

Niềm vui sự sống: 

https://youtu.be/hLAHlvZb5mc