Đáp Ca & CHL CN 5 Phục Sinh Năm A

print

Đáp Ca & CHL CN 5 Phục Sinh Năm A

TV 32https://www.youtube.com/watch?v=GulKNnB9Mmg

      

                                                                                              

Hiệp lễ 1. Cho con nhìn thấy: https://www.youtube.com/watch?v=ZSCIEm_eeYY

Hiệp lễ 2: Cho con thấy Chúa: https://www.youtube.com/watch?v=IVXdp4Kp6jw&feature=youtu.be