Đáp Ca & CHL CN Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A

print

Đáp Ca & CHL CN Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A

 

Đáp Ca: Thánh Ca Đanien 3, 52-56: https://youtu.be/SEcZRE_KkIs  
 
 
 
 
Hiệp Lễ: Mầu nhiệm TC Ba Ngôi: https://youtu.be/QBsUyVT_ra4