Đáp Ca & CHL CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

print

Nhập lễ : Nguyện Thánh Thần: https://youtu.be/d76Za4rUQn4

Đáp ca- TV 103: https://youtu.be/dDcTIsTOTyE

 

Ca tiếp liên – Alleluia: https://www.youtube.com/watch?v=7LgVxFHhHNU

Hip lễ 1– Xin Thánh Thần đến: https://www.youtube.com/watch?v=9XTTnfYm3EI

Hiệp lễ 2 – Nguồn lực Thánh Thần: 

https://www.youtube.com/watch?v=wLA0S6nLNPs&feature=youtu.be