Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN 1 MV A

print

Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN 1 MV A

Nhập Lễ: Lời Vọng: 

Đáp ca: Thánh vịnh 121 

Hiệp lễ: Hãy Tỉnh Thức: