Đáp Ca & Hiệp Lễ: CN 2 MV B

print

Đáp Ca & Hiệp Lễ: CN 2 MV B

 

Nhập Lễ: Trời cao hỡi!

Đáp Ca TV 84: 

Hiệp Lễ – chân thành sám hối: