Đáp Ca & Hiệp Lễ: CN 21 TN A

print

Đáp Ca & Hiệp Lễ: CN 21 TN A

ĐÁP CA:  TV 137.

 

HIỆP LỄ. Tuyên Xưng ĐKT: 

 

KẾT LỄ: Tình yêu ĐK thúc bách tôi: