Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN Lễ Mẹ Thiên Chúa

print

Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN Lễ Mẹ Thiên Chúa

Đáp Ca TV 66:

 

Dâng Lễ: Với Mẹ con dâng:

 

Chúa đã làm người: