Đáp Ca & Hiệp Lễ: Lễ Hiển Dung

print

Đáp Ca & Hiệp Lễ: Lễ Hiển Dung

Đáp Ca: TV 96 :

 

Hiệp lễ 1: Biến đổi đời con:

 

Hiệp lễ 2: Xin biến đổi con: