Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 20 TN A

print

Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 20 TN A

Đáp Ca : TV 66https://youtu.be/im2nc6-DIYA

57.CN 20 TN A. TV 66.ENC

Hiệp Lễ:  Lòng Tin lớn laohttps://youtu.be/oKq-ccXzqiE

20A. Long tin lon lao (CN 20A. Mt 15, 21-28).enc