Giáo Xứ Cà Mau Kết Thúc Khoá Giáo Lý Dự Tòng – Hôn Nhân

print

Giáo Xứ Cà Mau Kết Thúc Khoá Giáo Lý Dự Tòng – Hôn Nhân

   Vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 21 tháng 09, khoá Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân thứ ba trong năm 2019 kết thúc với sự hiện diện của Cha chánh Xứ Phaolô và hai Cha Phó Giuse Nguyễn Thiên Thăng và Giuse Nguyễn Văn Thiện.

Cha Phó Giuse Nguyễn Thiên Thăng trực tiếp lo điều hành và dạy hai phần của quyển giáo lý  công giáo là phần Tuyên xưng Đức tin và Cử hành Mầu nhiệm Kitô giáo. Cha Phó Giuse Thiện dạy phần Đời sống trong Đức Kitô và Kinh nguyện Kitô giáo. Còn phần giáo lý Hôn nhân gia đình do Cha Phaolô đảm trách.  

Sau khi hoàn thành nội dung, các học viên sẽ làm bài kiểm tra nhằm ý thức việc học và mong sống với những gì mình hiểu biết, lãnh nhận qua việc chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận các bí tích đặc biệt ba bí tích khai tâm.

   Để có thể tiếp tục duy trì và liên hệ trước và sau khi lãnh nhận bí tích Hôn phối, nhằm nâng đỡ đời sống Đức tin, Cha Phó Giuse Thăng đề nghị lập thành nhóm qua XALO. Sau cùng quý Cha nhắn nhủ và bánh nước trong bầu khí huynh đệ.

                                                         Phạm Dũng