Gợi ý bài hát Thánh Lễ Chúa Nhật 4 TN B

print

Gợi ý bài hát Thánh Lễ Chúa Nhật 4 TN B

Nguồn: https://chuayeucon.wordpress.com/

1. NL – Lên Đền thánh
2. ĐC – Tv 94
3. DL – Thành tâm kính tiến
4. HL – Lời thiêng
5. KL – Tiếng hát thiên thu