GPCT: Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục Cuối Năm 2019 – Thứ Hai 25/11/2019

print

GPCT: Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục Cuối Năm 2019 – Thứ Hai 25/11/2019

Ngày đầu tiên dành cho việc báo cáo các sinh hoạt trong năm và phác thảo góp ý cho chương trình năm 2020.

Một vài hình ảnh:

Đón Tiếp

 

Nhà Bếp

Báo Cáo 

Hội Thảo

Chầu Khai Mạc Tuần Tĩnh Tâm