Họ Đạo Mỹ Xuyên Hồng Ân Thánh Thần

print

Họ Đạo Mỹ Xuyên Hồng Ân Thánh Thần

Vào lúc 16 giờ thứ Bảy, ngày 02 tháng 02 năm 2019, họ đạo Mỹ Xuyên được Đức Cha Stêphanô, Giám mục Giáo Phận Cần Thơ, đến chủ sự Thánh Lễ và ban Chúa Thánh Thần cho 50 người Thêm Sức. 

Họ Đạo MX