Họ đạo Rạch Vọp lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức 29.12.2019

print

Họ đạo Rạch Vọp lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức 29.12.2019