Họ Đạo Thới Lai: Làm Phép Nhà Thờ Mới

print

Họ Đạo Thới Lai: Làm Phép Nhà Thờ Mới

Họ Đạo Thới Lai được thành lập từ năm 1880, đến nay tròn 140 tuổi, đã qua 6 lần xây dựng với 35 Linh Mục phụ trách Họ Đạo… Nhà thờ cũ đã xuống cấp trầm trọng và đến năm 2017 với sự hỗ trợ của Đức cha Stephano nhà thờ được đại tu lại. Sau 3 năm nay đã hoàn thành.

Hôm nay Thứ Năm ngày 10/12/2020, vào lúc 9g00 sáng Đức cha Stephano đã đến làm phép nhà thờ mới.

Cầu chúc Họ Đạo Thới Lai đã qua cơn bĩ cực sẽ tới hồi Thới Lai.

MVTT/Hạt Cần Thơ