Họp Mặt Ban Loan Báo Tin Mừng Hạt Bạc Liêu Tại Giá Rai 18/8/2023

print

Họp Mặt Ban Loan Báo Tin Mừng Hạt Bạc Liêu Tại Giá Rai 18/8/2023

Hôm nay, ngày 18/8/2023 Ban Loan Báo Tin Mừng Hạt Bạc Liêu tổ chức họp mặt cho 170 anh chị em làm công tác Loan Báo Tin Mừng ở các họ đạo họp mặt cùng nhau để học hỏi và chia sẻ trong công tác mục vụ.

MVTT/Hạt Bạc Liêu