Lịch Thuyên Chuyển Các Cha Giáo Hạt Cà Mau

print

Lịch Thuyên Chuyển Các Cha Giáo Hạt Cà Mau

Ngày 25/06: Cha Giuse ĐỖ TRUNG NGHĨA về Gx Chính Tòa (Chầu TT 10 giờ)

Ngày 26/06: Cha Pet TRẦN CÔNG BẰNG về Gx Tân Lộc (Thánh lễ 10 giờ)

Ngày 07/07: Cha Giuse NGUYỄN THIÊN THĂNG về Gx Bến Bào (Thánh lễ 9 giờ 30)

Ngày 10/07: Cha Giuse NGUYỄN VĂN NHỊP về Gx Trường Long ( Chầu TT 10 giờ)

Ngày 13/07: Cha Pet NGUYỄN CHÍ HÙNG về Gx Khánh Minh ( Thánh Lễ 10 giờ)

Ngày 15/07: Cha Pet HUỲNH CÔNG ĐỨC về Gx Số 6 La Cua (Thánh lễ 10 giờ)

Ngày 16/07: Cha Ignatiô NGUYỄN HOÀNG THANH về Gx Vĩnh Phú (Thánh lễ 9 giờ)

Ngày 17/07: Cha Denys NGYỄN VĂN NHỮNG về Gx Huyện Sử (Thánh lễ 10 giờ)

XIN QUÝ CHA MANG LỄ PHỤC TRẮNG