Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Hạt Trà Lồng

print

Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Hạt Trà Lồng

1.Cha Albertô Lê Ngọc Bích về Họ đạo Phụng Hiệp – Hạt Đại Hải.

Vào lúc 9h00 sáng thứ hai, ngày 08 tháng 10 năm 2018 – Thánh lễ – Lễ phục trắng.

 

2.Cha Giuse Lê Đình Hội về Họ đạo Đức Bà – Hạt Trà Lồng.

Vào lúc 9h00 sáng thứ ba, ngày 09 tháng 10 năm 2018.

 

3.Cha Giuse Nguyễn Thiên Thăng về Họ đạo Cà Mau – Hạt Cà Mau.

Vào lúc 9h00 sáng thứ tư, ngày 10 tháng 10 năm 2018. Thánh lễ – Lễ phục trắng.

 

4.Cha Giacôbê Nguyễn Thanh Hảo về Họ đạo Thánh Tâm – Hạt Trà Lồng.

Vào lúc 9h00 sáng thứ năm, ngày 11 tháng 10 năm 2018.

 

                                                                            MVTT/ Hạt Trà Lồng