Lịch Tĩnh Tâm LM các Hạt GPCT Tháng 11/2019

print

Lịch Tĩnh Tâm LM các Hạt GPCT Tháng 11/2019

CT: Ngày 04 Thứ Hai

VT: Ngày 05 Thứ Ba

TL:  Ngày 06 Thứ Tư

ĐH: Ngày 07 Thứ Năm

ST: Ngày 08 Thứ Sáu 

 BL: Ngày 11 Thứ Hai

 CM: Ngày 12 Thứ Ba