Lịch Tĩnh Tâm LM các Hạt GPCT Tháng 3/2021

print

Lịch Tĩnh Tâm LM các Hạt GPCT Tháng 3/2021

 

CT: Ngày 08 Thứ Hai

VT: Ngày 09 Thứ Ba

TL:  Ngày 10 Thứ Tư

ĐH: Ngày 11 Thứ Năm

ST: Ngày 13 Thứ Bảy

 

BL: Ngày 15 Thứ Hai

CM: Ngày 16 Thứ Ba